SMLUVNÍ PODMÍNKY

pro smlouvy o poskytování služeb výživového poradenství

(dále jen „SP“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Zdenka Vlasáková, IČ: 05753716, místem podnikání Studentská 1348, Přelouč, PSČ: 535 01, e-mail jidelnicek@mojetelomojevolba.cz, bankovní spojení: 2401148478/2010, (dále jen „Poradce“), je fyzickou osobou podnikající v oboru Zprostředkování obchodu a služeb.
 2. Klient je fyzickou osobou, jež má zájem na zpracování osobního jídelníčku dle zásad zdravého stravování (dále jen „Klient“).

II. Předmět smlouvy

 1. Smlouvou o poskytování služeb výživového poradenství (dále jen „Smlouva“) se Poradce zavazuje zpracovat pro Klienta na základě jím vyplněného dotazníku jednorázově jídelníček na míru spolu s recepty, návody na nákupy a stravování a doplňujícími informacemi (dále jen „Jídelníček“), a Klient se za to zavazuje zaplatit Poradci sjednanou odměnu.

III. Uzavírání smlouvy

 1. Poradce zašle Klientovi k jeho žádosti předsmluvní dotazník, jehož vyplnění a odeslání Poradci se považuje za objednávku služeb. Po jeho posouzení potvrdí  Poradce e-mailem  Klientovi přijetí objednávky. Smlouva nabývá platnosti potvrzením přijetí objednávky ze strany Poradce.
 2. Smlouva nabývá účinnosti připsáním sjednané ceny za poskytnutou službu dle článku V. SP na účet Poradce.

IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), uděluje tímto Klient Poradci, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se Klienta, a to včetně údajů citlivých a souvisejících se zdravotním stavem Klienta, které Poradce získá z vyplněného dotazníku Klienta. Zpracování osobních údajů bude probíhat za účelem řádného poskytování služeb. Souhlas je poskytován v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedeného účelu po dobu 12 měsíců. Klient prohlašuje, že si je vědom svých práv, jež mu přísluší a svůj souhlas může  kdykoliv odvolat  sdělením své žádosti  Poradci.

V. Dodání služby

 1. Poradce se zavazuje splnit svou povinnost, tj. zpracovat a doručit  Jídelníček  Klientovi, nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od započetí s plněním.
 2. Poradce je povinen započít s plněním po uplynutí lhůty pro odstoupení od Smlouvy, tj. po uplynutí lhůty 14 dnů od nabytí platnosti  Smlouvy, byla-li v této lhůtě připsána na jeho účet odměna za zpracování Jídelníčku.
 3. Ustanovení odstavce 2. neplatí, prohlásí-li Klient výslovně, že žádá, aby poradce započal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V  takovém případě započne Poradce s plněním ihned po připsání odměny na jeho účet.
 4. Smlouva se považuje ze strany Poradce za splněnou odesláním zpracovaného Jídelníčku na e-mailovou adresu Klienta.

VI. Cena a platební podmínky

 1. Odměna za zpracování Jídelníčku činí 499 Kč.
 2. Odměna je splatná před započetím plnění ze strany Poradce, a to na základě faktury vystavené Poradcem a doručené na e-mailovou adresu Klienta.
 3. Poradce je oprávněn vystavit fakturu po přijetí objednávky Klienta.
 4. Splatnost faktury činí 14 dní ode dne jejího vystavení.
 5. Bude-li Klient v prodlení s úhradou odměny o více jak 7 dní, je Poradce oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VII. Odstoupení od smlouvy

  1. Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření, tj. ode dne potvrzení přijetí objednávky Poradcem.
  2. Klient nemá právo od Smlouvy odstoupit, jestliže mu Poradce k jeho výslovné žádosti již zpracoval a doručil jídelníček před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.
  3. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, přičemž Poradce k jeho výslovné žádosti již začal s plněním před uplynutím lhůty pro odstoupení, má Poradce nárok na poměrnou část ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.
  4. Odstoupit od Smlouvy lze zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu Poradce; formulář dle věty první je dostupný ke stažení na internetové adrese https://www.mojetelomojevolba.cz/formular-pro-odstoupeni-od-smlouvy/.

VIII. Práva z vadného plnění (reklamace)

  1. Při vadném poskytnutí služby, tj. jejím rozporu se Smlouvou, má Klient právo požadovat opravu nebo doplnění služby nebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny služby.
  2. Nelze-li vadu odstranit, má Klient právo požadovat náhradní plnění nebo od Smlouvy odstoupit.
  3. Vadu je nutné reklamovat, tj. vytknout a oznámit Poradci, bez zbytečného odkladu poté, kdy mu byla služba poskytnuta.
  4. Poradce je povinen rozhodnout o reklamaci služby ve lhůtě 30 dnů od přijetí reklamace.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. V případě sporu mezi Klientem a Poradcem má Klient právo využít institutu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (dále také „ADR“). Řízení je oprávněn zahájit Klient podáním návrhu k věcně příslušnému subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“), a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval Poradce za účelem řešení sporu poprvé. ADR při ČOI se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a Pravidly pro postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dostupnými na internetových stránkách ČOI (www.coi.cz). Řízení není zpoplatněno, náklady spojené s ADR si strany nesou samy.

XZávěrečná ustanovení

  1. Tyto SP jsou účinné ode dne 1. 2. 2017 a jsou nedílnou součástí každé Smlouvy.
  2. Záležitosti neupravené Smlouvou nebo těmito SP se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

  v Přelouči dne 1. 2. 2017

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro smlouvy o poskytování služeb výživového poradenství

SPRÁVCE
Vyplněním dotazníku k sestavení výživového plánu a jeho odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů správcem Zdenkou Vlasákovou, IČO:05753716, se sídlem Studentská 1348, 53501 Přelouč.

PROHLÁŠENÍ SPRÁVCE
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že vámi poskytnuté osobní údaje budu zpracovávat pouze za účelem sestavení výživového plánu, nebudu je předávat dál třetím osobám, ani je nebudu využívat k jakýmkoliv marketingovým účelům.
Vaše osobní údaje budu uchovávat pouze v elektronické podobě a budu je zpracovávat jen ve státech Evropské unie, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.
Data budu uchovávat po dobu 12 měsíců z důvodu případné konzultace po odeslání výživového plánu.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ A ÚČEL
Zpracovávám údaje, které mi poskytnete vyplněním dotazníku a to konkrétně jméno, email, věk, váha, výška, alergie, nemoci a další za účelem poskytnutí služby sestavení výživového plánu.
Zpracovávám údaje, které mi poskytnete vyplněním dotazníku a to konkrétně jméno a email za účelem fakturace služeb.

PRÁVA KLIENTŮ
Máte právo požádat správce o sdělení, jaké konkrétní údaje zpracovává a za jakým účelem, správce tak na základě vaší žádostí učiní nejdéle do 30 dnů od data zaslání této žádosti.

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat odesláním emailové zprávy správci na adresu jidelnicek@mojetelomojevolba.cz. Odvoláním souhlasu bude proveden výmaz všech poskytnutých údajů a zároveň obdržíte e-mailovou zprávu s potvrzením provedeného výmazu.

Pokud budete mít pocit, že s vašimi údaji není zacházeno v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoliv obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Máte právo se s jakýmkoliv dotazem o zpracování vašich osobních údajů obrátit na správce a to na email jidelnicek@mojetelomojevolba.cz. Správce se bude snažit maximálně vyhovět.

MLČENLIVOST
Správce je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích svých klientů, stejně tak i o bezpečnostních opatřeních, kterými tato data chrání. Tato mlčenlivost trvá i po ukončení poskytnutí služby.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA DAT
K osobním údajům svých klientů má přístup pouze správce, který je uchovává jen v elektronické podobě a zajišťuje maximální možné zabezpečení využitím moderních technologií a zajištěním aktuálních technických opatřeních.

 Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dne 25.5.2018

a jsou nedílnou součástí obchodních podmínek správce.

Kontakt
Zdenka Vlasáková
IČ: 05753716
Studentská 1348
535 01 Přelouč